Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A ROZSAH PÔSOBNOSTI
  • Tieto VOP (ďalej len „tieto VOP“) sa vzťahujú na všetky zmluvy (bez ohľadu na ich názov, hodnotu, čas uzatvorenia alebo iné vlastnosti) (ďalej len „zmluva“) medzi dodávateľom, ktorým je GBM Europe s. r. o., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 735 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16298/B (ďalej len „dodávateľ“) a kupujúcim vykonávajúcim veľkoobchodný nákup v rámci jeho podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) (dodávateľ a kupujúci ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“).

Kontakt a bližšia identifikácia dodávateľa:

e-mail:                  info@gbmeurope.com

IČ DPH:               SK7020001021

DIČ:                      2020269438

 

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:  CZ1726000000002533490101

BIC (SWIFT):       CITICZPX

Banka:                  Citibank Europe plc

 

 • Platnosť iných, predmetom totožných dokumentov kupujúceho (VOP kupujúceho) je vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli na vylúčení týchto VOP a aplikovaní VOP kupujúceho.
 1. UZAVRETIE ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Kupujúci objedná tovar od dodávateľa písomne, buď prostredníctvom e-mailu alebo iným dohodnutým spôsobom. Zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa, ktoré dodávateľ vykoná po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
  • Dodávateľ ponúka tovar za ceny uvedené v cenovej ponuke, ktorú priebežne aktualizuje (ďalej len „cenník“). Novší cenník vydaný alebo aktualizovaný dodávateľom nahrádza skôr vydaný cenník. Pre kupujúceho vždy platia ceny uvedené v cenníku platnom v čase potvrdenia objednávky, resp. uzavretia zmluvy; ak sa táto cena líši od ceny v cenníku platnom v čase odoslania objednávky o viac ako 10 %, dodávateľ pred uzavretím zmluvy na túto skutočnosť upozorní kupujúceho, ktorý je oprávnený objednávku zrušiť.
  • Dodávateľ môže zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné tovar dodať v požadovanej dobe alebo za požadovanú cenu.
  • Ak kupujúci zaplatí dodávateľovi kúpnu cenu bankovým prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet dodávateľa.
  • Kupujúci súhlasí, že ak neuhradí kúpnu cenu včas (dostane sa do omeškania), tak bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 369 Obchodného zákonníka, je povinný uhradiť dodávateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,15 % splatnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. V takom prípade je dodávateľ ďalej oprávnený od kupujúceho neprijímať ďalšie objednávky.
  • Kupujúci ako príjemca tovaru súhlasí, že mu bude faktúra vydaná a doručená v elektronickom formáte. Dodávateľ nie je po uzavretí kúpnej zmluvy povinný vyhovieť žiadosti kupujúceho o opravu alebo zmenu údajov vo faktúre.
 1. DODANIE TOVARU A VÝHRADA VLASTNÍCTVA
  • Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, spôsob prepravy tovaru zvolí dodávateľ. Cena za prepravu je vo výške paušálneho poplatku 150CZK bez DPH za zásielku, s výnimkou nadrozmerných zásielok, pri ktorých si dodávateľ vyhradzuje cenu prepravy zmeniť. Túto cenu dodávateľ oznámi kupujúcemu pred odoslaním zásielky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
  • Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.
  • Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby ho za neho prebrala tretia osoba. Osoba preberajúca tovar v mene alebo za kupujúceho je na žiadosť dodávateľa alebo prepravcu povinná preukázať oprávnenie tovar prevziať. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho (napríklad z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo ním poverenej tretej osoby na dohodnutom mieste alebo z dôvodu nepreukázania oprávnenia prevziať tovar), alebo ak kupujúci tovar neprevezme, všetky dodatočne vzniknuté náklady hradí kupujúci, vrátane prípadného skladného vo výške stanovenej nižšie.
  • Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, najneskôr však v najbližší pracovný deň nasledujúci po doručení tovaru. Ak tovar vykazuje známky poškodenia spôsobeného pri preprave (zjavne poškodený alebo deformovaný obal), kupujúci je povinný spísať s dopravcom škodový zápis a toto poškodenie nahlásiť dodávateľovi najneskôr v lehote na prezretie tovaru. Na neskôr nahlásené poškodenia tohto typu sa neprihliada.
  • Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neprevezme tovar ani do 5 dní po dodatočnej výzve dodávateľa a nedohodne sa s dodávateľom na inom termíne prevzatia tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia, a to najmä kúpnu cenu a tovar, ku ktorému dodávateľ nadobúda právo voľne disponovať. Právo dodávateľa na náhradu škody a úhradu skladného tým nie sú dotknuté.
 1. VADY TOVARU
  • Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar záruku. Záručná doba je dva roky odo dňa dodania tovaru, a to aj vtedy, ak je na obale tovaru vyznačená dlhšia záručná doba. Ak je záručná doba vyznačená na obale (alebo kdekoľvek inde, vrátane popisu tovaru) kratšia, uplatní sa táto kratšia záručná doba.
  • Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po doručení tovaru vrátane všetkého jeho príslušenstva, dokumentácie, ak bola poskytnutá, a pôvodného obalu.
  • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u dodávateľa vyplnením reklamačného formulára a jeho doručením dodávateľovi na adresu

GBM reklamačné stredisko,

Logistický areál P3, Hala 2

900 55 Lozorno

 • Reklamačný formulár tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a kupujúci ho môže vyplniť a odoslať aj elektronicky na adresu: reklamace@muziker.cz. Dodávateľ odporúča využívať elektronický formulár v záujme rýchlejšieho vybavenia reklamácie. V reklamačnom formulári kupujúci uvedie, ktorej vady sa reklamácia týka a uvedie číslo faktúry.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu nahlásiť bez zbytočného odkladu po zistení vady, v každom prípade do dvoch pracovných dní po prejaví vady.
 • Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli počas prepravy reklamovaného tovaru k dodávateľovi. Kupujúci je povinný zabaliť tovar podľa inštrukcií príslušnej prepravnej spoločnosti, alebo ak takých inštrukcií niet, tak primerane povahe tovaru a povahe a rozsahu reklamovanej vady. Ak je dodávateľovi doručený tovar s vadou, pričom táto vada nebola uvedená v nahlásení reklamácie, má sa za to, že vada vznikla pri preprave následkom nedostatočného balenia a dodávateľ za ňu nezodpovedá.
 • Dodávateľ vybaví reklamáciu spravidla do 60 dní odo dňa prijatia tovaru. Ak dodávateľ nevybaví reklamáciu v tejto lehote, nejde o porušenie zmluvy a nedostáva sa do omeškania. V tejto súvislosti kupujúcemu nevznikajú žiadne práva.
 • Dodávateľ uspokojí nárok kupujúceho podľa svojho uváženia buď odstránením vady tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, výšku ktorej sám určí, vrátením kúpnej ceny alebo dodaním tovaru bez vady. Ak reklamácia nie je opodstatnená, dodávateľ reklamáciu zamietne tak, že reklamovaný tovar vráti kupujúcemu. Dodávateľ nie je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar, ktorý mu dodávateľ zašle po zamietnutí reklamácie. Ak je potrebné doručenie opakovať z dôvodov na strane kupujúceho, všetky takto vzniknuté dodatočné náklady hradí kupujúci. Ak si kupujúci tovar neprevezme ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu dodávateľom, je povinný uhradiť dodávateľovi skladné vo výške 120CZK za každý jeden kus tovaru za každý, aj začatý deň nasledujúci po uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie tovaru, až po jeho prevzatie.
 • Ak dodávateľ vybaví reklamáciu zamietnutím, môže kupujúcemu ponúknuť, že vady odstráni na náklady kupujúceho. V prípade zamietnutia reklamácie môže dodávateľ tiež požadovať náhradu nákladov vynaložených na vybavenie reklamácie, najmä v súvislosti s diagnostikou vady vykonanou treťou osobou (autorizovaným servisom) a dopravou tovaru.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov ustanovených týmito VOP a všeobecne záväzným právnym predpisom. Dodávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za dohodnutú cenu. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť kupujúcemu všetky platby. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán dohodnúť sa na náhradnom plnení alebo zmenenej cene.
  • Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že pri uzavretí kúpnej zmluvy došlo k zrejmej chybe vo výške kúpnej ceny (napr. nesprávne umiestnená desatinná čiarka, chýbajúca číslica, kúpna cena celkom zjavne nezodpovedajúca obvyklej trhovej cene).
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmito VOP.
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. To platí iba pre tovar, ktorý je nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom balení so všetkými ochrannými prvkami, ak boli použité.
  • Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy elektronicky alebo v listinnej podobe prostredníctvom formulára na adrese:

GBM (Return)

Logistický areál P3

Hala 2

900 55 Lozorno

Slovensko

 • Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP a je možné ho vyplniť a odoslať aj elektronicky na adresu: reklamace@muziker.cz. Dodávateľ odporúča využívať elektronický formulár v záujme rýchlejšieho vybavenia odstúpenia od zmluvy.
 • Dodávateľ skontroluje tovar bez zbytočného odkladu, spravidla do 5 dní, odkedy je mu kupujúcim doručený, či spĺňa podmienky na jeho vrátenie. V prípade, že podmienky
  1. sú splnené, dodávateľ vráti kupujúcemu platbu, ktorú od neho za tento tovar dostal;
  2. nie sú celkom alebo sčasti splnené, dodávateľ podľa svojho uváženia odstúpenie neumožní a tovar vráti späť kupujúcemu (ustanovenia o skladnom podľa ods. 4.9 platia obdobne), alebo odstúpenie umožní a v závislosti od dôvodov nesplnenia podmienok zníži sumu, ktorú vráti kupujúcemu.
 • Platbu podľa predchádzajúceho odseku vykoná dodávateľ spravidla do 30 dní odo dňa vykonania kontroly tovaru.
 • Všetky výdavky vzniknuté pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. Dodávateľ je oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu všetkých výdavkov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Tieto VOP sú platné a účinné od 15.7.2022. Dodávateľ je oprávnený tieto VOP meniť. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa vždy spravuje VOP platnými a účinnými v čase odoslania objednávky.
  • Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.
  • Ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä prostredníctvom e-mailových správ a listových zásielok.
  • Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP a v oblastiach neupravenými zmluvou alebo týmito VOP ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy individuálne dojednanými zmluvnými stranami, uprednostnia sa ustanovenia kúpnej zmluvy.
  • Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná výlučná právomoc slovenských súdov.
 
 
 
 
 
Online vyplnění reklamačního formuláře                                  Online vyplnení odstoupení kupní od smlouvy                                                GBM reklamační formulář

©2020. GBM Europe, s.r.o.